Kuntoutukset

 

Yleisen terveydentilan tarkastus

Sotainvalidilla on oikeus kerran vuodessa tarkistuttaa yleinen terveydentilansa. Edellytyksenä on 10% työkyvyttömyysaste. Yleistarkastukseen sisältyy enintään kaksi lääkärissäkäyntiä sekä seuraavat laboratoriotutkimukset: PVK (2473) ja fs-Krea. Lisäksi tarpeen vaatiessa lääkäri voi määrätä lisätutkimuksia. Suositeltavaa on, että tarkastus tehdään kuntoutuksen yhteydessä.
Yleistarkastukseen on suositeltavaa hankkia etukäteen maksusitoumus Valtiokonttorilta.

Kuntoutustarpeen arviointijakso

Yleinen terveydentilan tarkastus voidaan korvata kolmen vuorokauden mittaisella Kuntoutustarpeen arviointijaksolla, jossa otetaan kantaa sotainvalidin kuntoutustarpeeseen ja sen laatuun. Arviointijaksoa varten on pyydettävä maksusitoumus Valtiokonttorilta.

Päiväkuntoutus

Päiväkuntoutus on kotona asuville sotainvalideille, -veteraaneille sekä eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleille tarkoitettu jaksottain tapahtuva kuntoutus, joka suunnitellaan yksilöllisen aikataulun mukaan. Päiväkuntoutuksen avulla tuetaan ja edistetään itsenäistä toimintakykyä ja hyvää elämänlaatua. Tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tarjoamalla yksilöllistä, asiakaslähtöistä, turvallista ja vaikuttavaa kuntoutusta ja hoitoa. Kuntoutuksen rytmitys ja sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti.

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen tarkoituksena on tukea sotainvalidien, -veteraanien ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden arjessa selviytymistä heidän kotonaan. Kotikuntoutus voi olla ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista edistävää toimintaa, jolla tuetaan kotihoitoa. Kotikuntoutuksessa tukihenkilö tulee kuntoutujan luo ja auttaa ikäihmistä arjen asioissa. Tukihenkilön kanssa kuntoutuja voi tehdä yhdessä pieniä askareita, esim. puutarha- ja korjaustöitä, tukihenkilö voi olla saattajana kauppa- ja virastoasioinneissa tai kulttuuritapahtumissa tai apuna palvelujen hankinnassa sekä tukena ulkoilussa ja harrastuksissa.

Kotikuntoutuksen rytmitys suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan tasaisesti ympäri vuoden ja tarvittaessa rytmitystä tiivistäen. Kotikuntoutuksen tukihenkilö tekee tiivistä yhteistyötä omaisten, muiden ammattihenkilöiden ja kotipalvelun kanssa.

Kotikuntoutusta haetaan Valtiokonttorilta. Kuntoutukseen oikeutetulla on mahdollisuus vaihtaa laitoskuntoutus kotikuntoutukseen tai kuntoutuksen tarve voi tulla, kun ikäihminen on toipumassa sairaalahoidosta tai sairaudesta ja kotona selviytyminen on heikentynyt. Arvio kuntoutuksen tarpeesta voidaan tehdä oman lääkärin vastaanotolla, kotihoidossa, kuntoutusjaksolla tai avofysioterapiassa. Ehdotuksen kuntoutuksesta voi tehdä myös asiakas itse tai hänen omaisensa. Hakemuksen tekemisessä auttavat tarvittaessa Lapin Kuntoutuksen neuvontapalvelutyöntekijä ja sosiaalityöntekijä.

 

Laitoskuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Kuntoutusjakson pituus on yleensä 10 – 14 päivää ja määräytyy tarkemmin toimintakykyluokasta. Kuntoutus toteutetaan valtiokonttorin standardin mukaisesti.
Kuntoutusjakson alussa kuntoutujalle tehdään toimintakyvyn ja terveyden kartoitus, jonka pohjalta suunnitellaan yksilöllinen kuntoutusohjelma. Kuntoutusohjelma sisältää yksilöhoitoja ja monipuolista ryhmäohjelmaa.

Sotainvalidit ja heidän puolisot, sotainvalidien lesket, sotalesket, sotilasinvalidit ja erityisryhmiin kuuluvat henkilöt voivat hakea kuntoutukseen Valtiokonttorin kautta. Kuntoutukseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä apua, ohjausta ja neuvontaa antaa neuvontapalvelutyöntekijämme (linkki ota yhteyttä Merja Turunen, neuvontapalvelu)

Vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat veteraanit ja veteraanien puolisot voivat hakeutua kuntoutukseen oman kotikunnan terveyskeskuksen kautta.

LOTTA SVÄRD -järjestöön kuuluneilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus saada kuntoutusta Lotta Svärd Säätiön kustantamana. Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Lotta svärd -säätiön hakemuslomakkeella ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan jäljennös lääkärinlausunnosta.

 

Lisätietoja:

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
Sörnäisten rantatie 13
PL 60, 00054 VALTIOKONTTORI
puh. 029 550 2000

www.lottasaatio.fi
Lotta Svärd Säätiö
Mannerheimintie 93
00270 Helsinki
puh. 029 4770 2881

Pin It on Pinterest

Share This