Kuntoutukset

Ympärivuorokautinen kuntoutus

Tavoitteena on toimintakyvyn tyrvaaminen ja parantaminen sekä psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Kuntoutusjakson pituus on yleensä 10 – 14 päivää. Kuntoutus toteutetaan Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti.
Kuntoutusjakson alussa asiakkaalle tehdään toimintakyvyn ja terveydentilan kartoitus, jonka pohjalta suunnitellaan yksilöllinen kuntoutusohjelma. Kuntoutusohjelma sisältää yksilökuntoutusta ja monipuolista ryhmäohjelmaa.

Sotainvalidit ja heidän puolisot, sotainvalidien lesket, sotalesket, sotilasinvalidit ja erityisryhmiin kuuluvat henkilöt voivat hakea kuntoutukseen Valtiokonttorin kautta. Kuntoutukseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä apua, ohjausta ja neuvontaa antaa neuvontapalvelutyöntekijämme.

Vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat veteraanit ja veteraanien puolisot voivat hakeutua kuntoutukseen oman kotikunnan terveyskeskuksen kautta.

LOTTA SVÄRD -järjestöön kuuluneilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus saada kuntoutusta Lotta Svärd Säätiön kustantamana. Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Lotta svärd -säätiön hakemuslomakkeella ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan jäljennös lääkärinlausunnosta.

Päiväkuntoutus

Päiväkuntoutus on kotona asuville sotainvalideille, -veteraaneille sekä eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleille tarkoitettu jaksottain tapahtuva kuntoutus, joka suunnitellaan yksilöllisen aikataulun mukaan. Päiväkuntoutuksen avulla tuetaan ja edistetään itsenäistä toimintakykyä ja hyvää elämänlaatua. Tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tarjoamalla yksilöllistä, asiakaslähtöistä, turvallista ja vaikuttavaa kuntoutusta ja hoitoa.

Kuntoutuksen rytmitys ja sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Kuntoutusohjelma sisältää yksilökuntoutusta ja monipuolista ryhmäohjelmaa.

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen tarkoituksena on tukea sotainvalidien, -veteraanien ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden arjessa selviytymistä heidän kotonaan. Kotikuntoutus voi olla ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista edistävää kotona selviytymistä ja kotihoitoa tukevaa toimintaa. Kuntoutuksessa tukihenkilö tulee asiakkaan luo ja auttaa arjen asioissa. Tukihenkilön kanssa asiakas voi tehdä yhdessä pieniä askareita, esim. puutarha- ja korjaustöitä, tukihenkilö voi olla saattajana kauppa- ja virastoasioinneissa tai kulttuuritapahtumissa tai apuna palvelujen hankinnassa sekä tukena ulkoilussa ja harrastuksissa.

Kotikuntoutuksen rytmitys suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan tasaisesti ympäri vuoden ja tarvittaessa rytmitystä tiivistäen. Kotikuntoutuksen tukihenkilö tekee tiivistä yhteistyötä omaisten, muiden ammattihenkilöiden ja kotipalvelun kanssa.

Kotikuntoutusta haetaan Valtiokonttorilta. Kuntoutukseen oikeutetulla on mahdollisuus vaihtaa laitoskuntoutus kotikuntoutukseen tai kuntoutuksen tarve voi tulla, kun ikäihminen on toipumassa sairaalahoidosta tai sairaudesta ja kotona selviytyminen on heikentynyt. Arvio kuntoutuksen tarpeesta voidaan tehdä oman lääkärin vastaanotolla, kotihoidossa, kuntoutusjaksolla tai avofysioterapiassa. Ehdotuksen kuntoutuksesta voi tehdä myös asiakas itse tai hänen omaisensa. Hakemuksen tekemisessä auttaa tarvittaessa neuvontapalvelutyöntekijä.

Yleisen terveydentilan tarkastus

Sotainvalidilla on oikeus kerran vuodessa tarkistuttaa yleinen terveydentilansa. Edellytyksenä on 10% työkyvyttömyysaste. Suositeltavaa on, että tarkastus tehdään kuntoutuksen yhteydessä.
Yleistarkastukseen on pyydettävä etukäteen maksusitoumus Valtiokonttorilta.

Kuntoutustarpeen arviointijakso

Yleisen terveydentilan tarkastus voidaan korvata kolmen vuorokauden mittaisella arviointijaksolla, jossa otetaan kantaa sota- tai sotilasinvalidin kuntoutustarpeeseen ja sen laatuun. Arviointijaksoa varten on pyydettävä maksusitoumus Valtiokonttorilta.

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
Sörnäisten rantatie 13
PL 60, 00054 VALTIOKONTTORI
puh. 029 550 2000

www.lottasaatio.fi
Lotta Svärd Säätiö
Mannerheimintie 93
00270 Helsinki
puh. 029 4770 2881

Pin It on Pinterest

Share This
Siirry sisältöön